Inżynier Budowy

Firma VFM Construction Łódź – Generalny Wykonawca projektów deweloperskich VFM Real Estate, poszukuje osób na stanowisko Inżynier Budowy  na terenie Łodzi.

Miejsce pracy: Łódź
Wymiar czasu: pełny etat

Zakres obowiązków:

 • odbiór prac budowlanych,
 • wykonywanie przedmiarów i obmiarów,
 • pomoc Kierownikowi Budowy,
 • rozliczanie wykonawców,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie na kierunku budownictwo lub w trakcie studiów magisterskich zaocznych (ze względu na wymaganą dyspozycyjność),
 • znajomość prawa budowlanego i przepisów BHP,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, uczciwość i komunikatywność,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, wykonywanie przedmiarów robót oraz sporządzania zapytań ofertowych,
 • znajomość obsługi komputera – Autocad, Excel, Word,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Co zyskasz pracując z nami:

 • stabilne i długoterminowe zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie deweloperskiej,
 • kontrakt B2B,
 • atrakcyjne wynagrodzenie + system bonusowy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • bogaty pakiet świadczeń dodatkowych (system kafeteryjny, opieka medyczna),
 • możliwość rozwoju i dofinansowania szkoleń,
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w zaangażowanym zespole oraz przyjazne środowisko pracy,
 • wsparcie we wdrożeniu i zdobywaniu doświadczenia,
 • integracje firmowe.

Zapraszamy do przesyłania aplikacji na adres e-mail: rekrutacje@vfm.pl z dopiskiem Inżynier Budowy.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Do treści CV prosimy o załączenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie wykraczającym poza dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, przekazanych przeze mnie dobrowolnie do VFM Construction Łódź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B, jako administratora danych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inżynier Budowy i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: rodo.vfm.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”

W przypadku gdy chciałby/-aby Pan/Pani, abyśmy przechowywali Pana/Pani dane do przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VFM Construction Łódź spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B (dalej „Administrator”), w celu ich wykorzystania w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora w okresie najbliższych 2 lat. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą oraz że zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: rodo.vfm.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.” Klauzula informacyjna dla kandydata Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest VFM Construction Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000959748 (dalej: Administrator). Ponadto, informujemy, że: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 88 RODO i wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu:

• przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko: Inżynier Budowy,

• przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, w okresie 2 lat od przekazania Administratorowi Państwa danych osobowych.

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

• prawo żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych i ich sprostowania, jeżeli są one nieprawidłowe, a także uzupełnienia danych osobowych niekompletnych przy uwzględnieniu celów ich przetwarzania;

• prawo żądania usunięcia dotyczących Pani/ Pana danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, cofnęła/ął Pani/ Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Ta informacja realizuje obowiązek prawny ciążący na Administratorze i nie wymaga żadnego działania z Pani/ Pana strony.