INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ VFM SP. Z O.O. ORAZ SPÓŁKI Z NIĄ POWIĄZANE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż współadministratorami podanych przez Państwa danych osobowych są spółki VFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000620513, spółka VFM Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000772104 oraz spółki z nimi powiązane, realizujące inwestycje deweloperskie. Szczegółowe informacje dotyczące ww. współadministrowania znajdą Państwo tutaj (dalej jako: Współadministratorzy).

W treści poniższego komunikatu znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawach przysługujących Państwu w związku z ich przetwarzaniem.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, mogą Państwo skontaktować się z nami z nami drogą mailową, pod adresem: rodo@vfm.ploraz za pomocą poczty tradycyjnej, wysyłając list na adres: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa.

Z chęcią udzielimy Państwu dodatkowych informacji oraz pomożemy rozwiać ewentualne wątpliwości.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Głównym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesyłanie Państwu drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dotyczącej ofert Współadministratorów, w ramach usługi Newsletter. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w tym przypadku na podstawie dobrowolnej i wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym powyżej, konkretnie określonym celu, w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Wyrażona przez Państwa zgoda może być w każdej chwili cofnięta, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które toczyło się przed cofnięciem tej zgody.

Powyższe cele nie są oczywiście jedynymi, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe, w niektórych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się niezbędne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak dochodzenie ewentualnych roszczeń, marketing świadczonych przez nas usług oraz analiza ich jakości. W takiej sytuacji do przetwarzania dochodzi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Komu mogą być przekazywane Państwa dane osobowe?

 • kancelarii prawnej – w przypadku konieczności dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych oraz serwisów internetowych,

wyłącznie w odpowiednim zakresie i na podstawie stosownych umów odpowiednio powierzenia przetwarzania lub udostępnienia danych osobowych, zawartych przez nas z ww. podmiotami.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

 • Dane osobowe przetwarzane w celu przesłania Państwu zindywidualizowanej oferty handlowej na Państwa żądanie przetwarzać będziemy jedynie do czasu spełnienia Państwa żądania, a w przypadku skorzystania przez Państwa z naszej oferty, przez okres niezbędny do wykonania umowy.
 • Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody przetwarzać będziemy jedynie przez okres jej ważności (do czasu jej odwołania bądź przez okres, na który została wyrażona).
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z niezbędnością przetwarzania dla prawnie uzasadnionych interesów administratora przetwarzać będziemy do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Jako Współadministratorzy Państwa danych osobowych gwarantujemy Państwu realizację wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać w następujących sytuacjach:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych – w przypadku gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Współadministratorów, tj. gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych; gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; jeśli Państwa dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe, mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli aby zostały usunięte; gdy Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia określonych roszczeń; gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych – gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo nadto prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych?
 • gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów danych lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli,
 • gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Informujemy również, iż Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi służących zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

-->