Marek Kliszcz

Marek w VFM jest kierownikiem budowy, organizuje i nadzoruje wykonanie robót budowlanych zgodnie z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami prawa i wiedzą techniczną. Do jego codziennych zadań należy koordynowanie prac wszystkich firm podwykonawczych, sprawdzenie jakości wykonanych prac oraz kontrola harmonogramu wykonywanych robót budowlanych.

Marek Kliszcz

Marek at VFM is a construction manager, organizes and supervises the execution of construction works in accordance with the building permit, construction project and applicable law and technical knowledge. His daily tasks include coordinating the work of all subcontracting companies, checking the quality of the work performed and controlling the schedule of construction works.