Marcelina Godzisz

Marcelina odpowiedzialna jest za utrzymywanie kontaktu z inwestorami oraz za kontakt z bankami i instytucjami finansowymi. Zajmuje się procesami finansowania, w tym m.in. przygotowuje dokumentację, dba o zachowanie terminowości umów, realizuje spłaty należności i odsetek. Zajmuje się tworzeniem, opisywaniem procesów i procedur. Do jej zadań należy też dbanie o zachowanie prawidłowego przebiegu nad procedurami korporacyjnymi w spółkach VFM.

Marcelina Godzisz

Marcelina is responsible for maintaining contacts with investors and for contact with banks and financial institutions. She handles financing processes, including, for example, preparing documentation, ensuring that contracts are executed on time, and executing payments of receivables and interest. She deals with creating and describing processes and procedures. Her tasks also include ensuring that corporate procedures at VFM companies are kept in order. She additionally oversees settlements with company employees and contracts.