Konrad Ziółkowski

Wykwalifikowany inżynier budownictwa z dużym doświadczeniem w zakresie projektów deweloperskich i nieograniczonymi uprawnieniami budowlanymi w specjalnościach konstrukcyjno–budowlanej oraz drogowej. Stoi na straży aspektów technicznych wszystkich realizacji VFM i zarządza zespołem odpowiedzialnym za powstawanie naszych projektów. Żaden z etapów budowy nie ma przed nim tajemnic. 

Konrad Ziółkowski

A qualified civil engineer with extensive experience in property development projects and unlimited construction licences in the structural and civil engineering and road construction specialisations. He oversees the technical aspects of all the VFM’s projects and manages the team responsible for the creation of our projects. No stage of construction keeps secrets from him.