Jarosław Brola

Jarek w VFM jest kierownikiem budowy, organizuje i nadzoruje wykonanie robót budowlanych zgodnie z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami prawa i wiedzą techniczną. Do jego codziennych zadań należy koordynowanie prac wszystkich firm podwykonawczych, sprawdzenie jakości wykonanych prac oraz kontrola harmonogramu wykonywanych robót budowlanych.

Jarosław Brola

Jarek at VFM is a site manager, he organises and supervises the execution of construction works in accordance with the construction permit, construction design and applicable laws and technical knowledge. His daily tasks include coordinating the work of all the subcontracting companies, checking the quality of the works carried out and controlling the schedule of the construction works.