Agnieszka Czułek

Agnieszka czuwa nad kompleksową obsługą wszystkich obszarów księgowych w grupie VFM. Do jej obowiązków należy m.in.: koordynowanie prac działu Księgowości, kalkulacja oraz sporządzanie deklaracji podatkowych, przygotowywanie raportów oraz sprawozdań na potrzeby Zarządu, KRS i US. Dzięki swojej pracowitości oraz sumienności w codziennym wykonywaniu obowiązków zapewnia grupie VFM terminowe wywiązywanie się z nakładanych przez państwo obowiązków sprawozdawczych.

Agnieszka Czułek

Agnieszka oversees the comprehensive handling of all accounting areas within the VFM group. Her duties include coordinating the work of the accounting department, calculating and preparing tax returns, preparing reports and statements for the Management Board, the National Court Register and the Tax Office. Thanks to her diligence and conscientiousness in her daily duties, she ensures that the VFM group meets its state-imposed reporting obligations on time.