Dominika Puchalska

Dominika jest uprawnionym architektem na pokładzie VFM. Zajmuje się koordynacją i prowadzeniem projektów na każdym etapie inwestycji – rozpoczynając od wstępnych analiz chłonności działek, poprzez uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, aż do momentu przekazania obiektu do użytkowania. Do zadań Dominiki należy zapewnienie projektowego wsparcia pozostałych działów, jak również troska o jakość przestrzeni architektonicznej inwestycji i potrzeby mieszkańców.

Dominika Puchalska

Dominika is an authorized architect on board the VFM. He coordinates and conducts projects at every stage of the investment – starting from preliminary analyses of the absorbency of plots, through obtaining the necessary arrangements and permits, until the facility is handed over for use. Dominika’s tasks include providing design support for other departments, as well as care for the quality of the architectural space of the investment and the needs of residents.