Aleksandra Świetlicka

Ola odpowiedzialna jest za przygotowanie produkcji budowy. Zbiera niezbędne informacje konieczne do złożenia oferty przetargowej, bierze udział w rozmowach i przygotowaniu umów z podwykonawcami. W pracy zawsze zwraca uwagę na szczegóły. Ściśle współpracuje z kierownikami kontraktów, kierownikami budowy i resztą kadry inżynierskiej. Kobieta o wielkim sercu, aktywny Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.

Aleksandra Świetlicka

Ola is responsible for preparing the construction production. It collects the necessary information necessary to submit a tender offer, participates in talks and preparation of contracts with subcontractors. At work, he always pays attention to details. He works closely with contract managers, construction managers and the rest of the engineering staff. A woman with a big heart, an active Distinguished Honorary Blood Donor.